ISE стандарти

Стандартите за йоноселективни електроди се използват за калибриране на системи за измерване с йоноселективен електрод чрез корелиране на изходните данни на електрода с концентрацията на аналита. Обикновено се използват двойки от стандарти с концентрации, различаващи се с коефициент 10 (напр. 1, 10, 100 или 1000 mg/L), въпреки че могат да се използват и други комбинации, когато се търси по-тесен аналитичен обхват.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50