Контроли в реално време (RTC)

Решенията за контрол в реално време (Real Time Control – RTC) на Hach представляват цялостни готови системи, които регулират процесите на обработка в реално време, поддържайки съоръжението ви в съответствие с изискванията, като намалява в същото време разходите за обработката. Контролът върху процесите ви никога не е бил по-лесен.

Системата RTC-P оптимизира химичното премахване на фосфор чрез дозиране на химикалите в реално време с помощта на непрекъснато измерване на концентрацията на фосфат и на потока, което ви позволява да поддържате съгласувани стойности на фосфора в изходния поток и да подобрите химичната си система за контрол на фосфора, за да постигнете безпрецедентно спестяване на химикали.

Системата RTC-N оптимизира процесите на нитрификация чрез регулиране на концентрацията на разтворен кислород в реално време с помощта на непрекъснато измерване на амониевия товар, което ви позволява да поддържате съгласувани стойности на амония в изходния поток и да подобрите своята система за контрол на разтворения кислород, за да постигнете безпрецедентно спестяване на химикали. Предназначена специално за водопречиствателни станции за биологично пречистване на отпадъчни води с непрекъснато овъздушаване, RTC-N използва контролер както с отворен, така и със затворен цикъл за оптимален контрол на аерацията въз основа на желаната от вас целева стойност за амония в изходния поток.

Системата RTC-N/DN, проектирана специално за канали за оксидация и реактори с циклично прекъсваема активност, оптимизира елиминирането на азота, като определя оптималните времена за нитрификация и денитрификация въз основа на непрекъснато измерване на концентрациите на амоняк и нитрат.

Процесите на уплътняване и обезводняване на активна утайка никога не са протичали толкова гладко. Използвайте системите RTC-ST и RTC-SD, за да контролирате дозирането на полимери в реално време, което ще ви помогне да намалите значително разходите за дозиране на полимерите, като в същото време увеличите добива на биогаз и намалите догадките и необходимостта от поддръжка при управлението на технологиите за обработка на активна утайка.

Вашите процеси – под контрол
 
Не се предлагат продукти за това продуктово семейство.