Общи условия за доставка и плащане

1. Приложение
Всички наши оферти и доставки се извършват изключително въз основа на следните Общи условия за доставка и плащане в тяхната последна редакция; тези Общи условия за доставка и плащане са съставна част от поръчката. Тези Общи условия за доставка и плащане са валидни и за всички бъдещи сделки. Условия за покупка и евентуални други Общи търговски условия на клиента се отхвърлят. Споразумения, които се отклоняват от настоящите условия за доставка и плащане са валидни изключително тогава, когато са потвърдени от нас в писмена форма като допълнение към тези Общи условия за
доставка и плащане. Това важи дори тогава, когато ние знаейки за евентуални различни условия на клиента изпълним доставката без резерви.
 

2. Сключване на договори
Нашите оферти са необвързващи. Договорът се осъществява едва с потвърждението на поръчката от наша страна или чрез изпълняване на поръчката от нас. Договорният характер на предмета на доставката се дефинира изключително чрез нашето потвърждение на поръчката. Данни за характера на доставка, които не са изрично включени в потвърждението на поръчката или взети под внимание, не са предмет наm договора. Данни за характера на доставката, различни от изрично посочените в потвърждението на поръчката или взети под внимание, не представляват недостатък на предмета на доставката – при условие, че липсват.
 

3. Цени и условия на плащане
3.1 При липса специално писмено споразумение цените са валидни от завода като нетни цени в лева/евро плюс законния ДДС в съответно валидния размер. Плащанията се дължат в рамките на 30 дни след доставката без всякакви удръжки. Услуги за ремонт и сервиз трябва да се платят незабавно без удръжки. Ако са дължими както услуги за доставка, така и услуги за ремонт и сервиз, срокът за плащане се счита за договорен 30 дни след доставката.
3.2 Освен ако не е договорено друго, считано от датата на падеж на плащането имаме право да изискаме от клиента лихви в размер 0,5 %, но не повече от 10 % от стойността на общата доставка. Имаме запазено право за предявяване на претенции за други щети. Ако клиентът не плати дължимите суми след поставяне на разумен писмен допълнителен срок, имаме право да прекратим договора и/или да поискаме обезщетение вместо изпълнение.
 

4. Доставка и преминаване на риска
4.1 Допустими са подходящи частични доставки.
4.2 Запазваме си правото за коректна и навременна доставка до нас.
4.3 Рискът дори при доставка без навло преминава в клиента в момента, когато стоката напусне нашия завод. При забавяне на изпращането по вина на клиента рискът преминава още със съобщението за готовност за експедиция.
4.4 При доставка си запазваме правото да фактурират допълнително разходи за опаковка, разходи за навло в зависимост от стойността на стоката. Специалните опаковки се фактурират по себестойност.
 

5. Забавяне и невъзможност за изпълнение
5.1 Ако поради груба небрежност забавим нашето задължение за доставка, клиентът може да изиска за всяка започнала седмица от забавянето обезщетение в размер на 0,5 %, но общо не повече от 5 % от стойността на онази част от общата доставка, която вследствие на забавянето не може или не може своевременно да бъде използвана съгласно договора. Стойността на тази щета трябва да се заложи по- ниско, ако докажем по-малка щета. Предявяването на право на обезщетение извън тези рамки се изключва.
5.2 Без да се засяга правото на прекратяване на договора от страна на клиента в случай на недостатъци (виж 7. Гаранция) клиентът има право да прекрати договора при невъзможност за извършване на услугата или при забавяне само при нарушаване на задължението по наша вина.
5.3 Освен това в случай на забавяне за прекратяване на договора или обезщетение вместо услугата е необходимо клиентът да ни е поставил предварително писмено подходящ срок от не по-малко от 4 седмици и при това изрично да е уточнил, че при
неспазване на срока ще прекрати договора и/или ще претендира за обезщетение. След изтичане на този срок клиентът е задължен да заяви след покана от наша страна, дали все още настоява за доставка или ще претендира за обезщетение или ще прекрати договора. Ако в рамките на разумен срок, определен от нас, клиентът не изпрати такова уведомление, той вече няма право да откаже доставката и не може да прекрати договора и да претендира за обезщетение вместо услугата.
5.4 Определеният в т. 5.3. срок не може да се отмени, ако ние напълно и окончателно
откажем дължимата по договора услуга.
5.5 Клиентът не може нито да прекрати договора преди крайната дата на изпълнение на услугата, нито в случай на незначително нарушение от наша страна. И накрая прекратяване не се допуска, ако клиентът е отговорен единствено или основно за обстоятелствата, които биха му дали право да прекрати договора, или ако по време на забавянето на приемането от страна на клиента настъпи обстоятелство, за което ние не сме отговорни.
5.6 За правото на обезщетение важи т. 8. от тези Общи условия за доставка и плащане.
 

6. Рекламация
6.1 Видими недостатъци, т. е. правни или фактически недостатъци, твърде много, твърде малко доставено количество или грешна доставка, както и липса на някоя от гарантираните от нас при определени условия характеристики или трайност на доставката или услугата (недостатъци), трябва да се претендират незабавно писмено, но не по-късно от 14 дни след получаване на стоката, а такива, които са незабележими при обичайния входящ контрол също трябва да се претендират незабавно писмено, но не по-късно от 14 дни след тяхното откриване.
6.2 Ако недостатъци или други претенции не се предявят в рамките на сроковете съгласно предходната т. 6.1., всякакви претенции за гаранция, обезщетение, претенции за заблуда по отношение на безупречност на предмета, както и всякакви други претенции спрямо нас са изключени.
 

7. Гаранция
7.1 При наличие на недостатък ние ще извършим по наше усмотрение отстраняване на недостатъка (подобрение) или резервна доставка (подмяна) при навременна рекламация съгласно т. 6. от тези Общи условия за доставка и плащане. Срокът за давност за всички гаранционни претенции е 24 месеца от предаваното на предмета на доставката.
7.2 Ако извършим двукратно подобрение или еднократна резервна доставка (подмяна) и наличният недостатък не може да се отстрани по този начин, както и в случай, че откажем без основание, забавим неоправдано необходимо подобрение или резервна доставка, или ако клиентът по други причини не може да очаква подобрение, клиентът може вместо подобрение или допълнителна доставка, респ. при значителен недостатък в изменението да претендира за предвиденото по закон
обжалване за намаляване на цената. В случай на допълнителна доставка трябва да се съгласува с нас предварително връщането на доставената стока.
7.3 При продукти от трети страни нашата гаранция се ограничава до прехвърляне на претенциите, които ние имаме спрямо доставчика на продукта от трета страна. В случай, че клиентът не може да наложи своите гаранционни права спрямо m доставчика на продукта от трета страна, ние даваме гаранция в рамките на тези условия.
7.4 Клиентът трябва да ни даде необходимото време и възможност да извършим подобрение (поправка) или резервна доставка след съгласуване с него.
7.5 Най-общо ние не сме задължени да пристъпим към подобрение (поправка) или резервна доставка, ако тя е възможна само при извършване на непропорционални разходи. Такива разходи са непропорционални, ако надвишават 25 % от покупната цена на предмета на доставката.
7.6 Евентуално заменени в рамките на гаранцията части стават наша собственост.
7.7 Ако рекламацията на недостатъка е неправомерна, имаме право да поискаме от клиента да възстанови направените разходи.
7.8 Ние не поемаме гаранция при несъществено отклонение от договорената характеристика и несъществено намаляване на годността, както и за щети, възникнали по-специално по следните причини: неподходяща, неправилна или грешна употреба на предмета на доставката от клиента или трети лица, естествено износване, грешно или небрежно боравене, по-специално прекалено натоварване, резервни материали, химични или електрически влияния, освен ако не са по наша вина.
7.9 Цялата документация към нашите доставки, като например диаграми, схеми, мрежови схеми или илюстрации на маска на екрана и др. са меродавни приблизително, освен ако не са изрично посочени от нас като задължителни. Указания в тази документация, както и взети под внимание стандарти DIN не
представляват гаранция за характеристиките или трайността. Запазваме си правото за всякакви права на собственост, авторски права и други запазени права за тази документация. Без нашето предварително писмено съгласие тези документи не могат да бъдат съобщавани на трети лица.
7.10 Ако стоката бъде прехвърлена допълнително на друго място, различно от предпритиетона клиента и ако поради това се увеличат разходите, особено транспортни, пътни разходи, разходи за труд и материали за подобряване или mрезервна доставка, то тези увеличени разходи трябва да се поемат от клиента, освен ако прехвърлянето на друго място отговаря на употребата на стоката по предназначение.
7.11 Ако определени специфични за устройството работи по поддръжката и инспекция трябва да се извършат в рамките на гаранционния срок от клиента (поддръжка) или от доставчика (инспекция) и ако тези предписания не са спазени, нашето задължение за гаранция не се отнася за произтичащите от това щети.
 

8. Обезщетение
8.1 Ако в тези условия не е договорено друго, се изключват всички претенции на клиента за обезщетение на вреди от всякакъв вид, както и за възстановяване на разходи и косвени щети. Това важи особено за претенции за всякакво нарушаване на задължения, произтичащи от договора и от неразрешено действие. Изключването на отговорност важи дори тогава, когато сме използвали подизпълнител или поддоставчик.
8.2 Също така носим отговорност в посочените в т. 8.1 случаи, ако ние, наши ръководни служители или подизпълнители или поддоставчици са действали небрежно или с умисъл, както и във всички случаи, в които ние, нашите ръководни служители или подизпълнители или доставчици (само при действия, свързани с изпълнението на нашето задължение) са нарушили виновно съществени договорни задължения (основни задължения) и ако по този начин се застрашава договорната цел като цяло.
8.3 В случай на нарушаване на основни задължения нашата отговорност при малка небрежност се ограничава действително само до размера на стойността на поръчката.
8.4 Ако в гореописания случай по изключение стойността на поръчката не съответства на типично предвидимата щета, нашата отговорност във всеки случай се ограничава до размера на типично предвидимата щета.
8.5 И накрая изключването на отговорност не важи за претенции по закона за отговорност за продукта или ако е поета гаранция за характеристиката или трайността на предмета на доставката. Освен това изключването на отговорност не важи за щети от увреждане на живота, на тялото или на здравето.
 

9. Форсмажорни обстоятелства
Форсмажорни обстоятелства при нас или нашите поддоставчици удължават съответно времето за доставка. Това важи и при намеса от страна на органите на властта, затруднения със снабдяването, стачки, локаут и непредвидени затруднения с доставката, ако не сме виновни за тях. Ако поради посочените обстоятелства доставката е невъзможна или не може да се очаква, ние се освобождаваме от задължението за доставка. Ние ще уведомим за това клиента незабавно. Ако забавянето на доставката продължи повече от два месеца, клиентът има право да прекрати договора. В този случай клиентът няма право на обезщетение или други претенции.

10. Чертежи, образци и т. н.
10.1 Запазваме си правото на собственост и авторски права върху нашите чертежи, образци и модели. Те принципно не могат да се предоставят по принцип на трети лица.
10.2 В случай, че трябва да доставим по образци, чертежи и модели на клиента, той поема отговорност за това, че не нарушаваме права на трети лица. Ако трето лице позовавайки се на принадлежащо му защитено право ни забрани производството и доставката на предмети, които са произведени по чертежи, модели или образци на клиента, ние – без да сме задължени на проверим правното отношение – имаме право да прекратим производството и доставката и да поискаме възстановяване на възникналите разходи, като изключваме претенции за обезщетение на клиента. За всички преки и непреки щети, които могат да възникнат от нарушаване на евентуални защитени права и от предявяване на евентуални защитени права на трети лица, клиентът трябва да предостави обезщетение. Клиентът трябва да плати подходящ аванс за евентуални съдебни разходи и да ни освободи от такива разходи по принцип.
10.3 Получаването и съхраняването на документацията на клиента става на негов риск.
 

11. Прихващане на насрещни вземания, платежоспособност и прехвърляне на вземания
11.1 Прихващане на насрещни вземания, с изключение на неоспорими или законно установени насрещни претенции, както и упражняване на право на отказ на услугата и право на запазване срещу вземания за покупната цена може да се извършват само с наше съгласие.
11.2 При съмнения за платежоспособността на клиента, особено в случай на остатък от плащането, можем да поискаме авансови плащания или обезпечение с уговорка за по-нататъшни претенции за следващи доставки, както и да отменим одобреникредитни периоди.
11.3 Права и задължения от този договор за покупко-продажба не могат да се прехвърлят от клиента на трети лица без нашето изрично съгласие.
 

12. Запазено право / кюветни тестове
12.1 Доставената стока остава наша собственост до пълното плащане на нашата фактура, както и до плащане на всички предишни доставки и услуги, вкл. всички вторични вземания, при плащане с чек или менителница до момента, в който можем да разполагаме със сумата. Спирането на отделни вземания по текуща фактура и салдиране и тяхното признаване на засягат запазеното право на собственост.
12.2 При нарушение на договора от страна на клиента, особено в случай на забавяне на плащането имаме право след предупреждение и определяне на срок да си вземем обратно стоката със запазено право, като клиентът е задължен да я предаде. Предявяването на запазено право на собственост, както и залогът на предмета на доставката от наша страна нямат смисъл на прекратяване на договора. Клиентът още отсега заявява, че е съгласен лицата, на които е възложено да вземат стоката
със запазено право, да влязат на негова територия за тази цел включително и с превозни средства.
12.3 Клиентът има право и е упълномощен да препродава, да използва или да вгражда стоката със запазено право само в обичайното нормално протичане на дейността и само с оглед на това, отстъпените ни вземания (т 12.3) реално да се прехвърлят само на нас. Клиентът няма право да се разпорежда по друг начин със стоката със запазено право. Клиентът не може да дава за обезпечение предмета на доставката и по-специално да го залага.
12.4 Клиентът трябва да ни информира незабавно за мерки за принудително изпълнение от страна на трети лица върху стоката със запазени права или върху прехвърлените вземания и при предаване на необходимите документи за иска за изключване на имуществото от описа или други необходими правни стъпки.
12.5 Всички стоки със запазена собственост трябва да се застраховат от клиента за негова сметка, по-специално срещу пожар и кражба. С настоящото ни се прехвърлят всички претенции спрямо съответните застрахователи по отношение на стоките със запазено право; с настоящото приемаме това прехвърляне.
12.6 Ако стойността на дадените ни обезпечения превишава нашите вземания с повече от 20 %, ние се задължаваме да върнем на клиента дадените ни обезпечения, ако превишават договорения лимит на покритието.
 

13. Заводски услуги
За услуги, за които се прилагат разпоредбите на работния договор, важи стандарт ÖNORM B 2110 в съответно валидната редакция. Валидният стандарт ÖNORM B 2110 може да се поиска от нас по всяко време.
 

14. Място на изпълнение, местна подсъдност и приложимо право
14.1 Място на изпълнение за плащанията на клиента и за нашите достави е седалището на нашата фирма в София, България. Изключителна местна подсъдност за всички съществуващи и бъдещи спорове, произтичащи от и във връзка с с настоящия договор е компетентният съд в България (Ищецът освен това има право да подаде иск в седалището на ответника.
14.2 Към договора с клиента се прилага изключително Българското Законодателство, с изключение на препратки към международното частно право, както и на Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международната продажба на стоки.
Приложение към 4.4. Преглед на разходите за експедиция и опаковка:

Стойност на поръчката Разходи за експедиция и опаковка
Опаковка, застраховка, транспорт:
заявка до 299 лв. - 38 лв. транспорт
заявка от 300 - 999 лв. - 57 лв. транспорт
заявка от1000- 4 999 лв. - 90 лв. транспорт
заявка от5000 - 19 999 лв. - 171 лв. транспорт
Заявка над 20 000 лв – 1 % от стойността на поръчката.
 

Цените за доставка се разбират DDP склад клиент.
15. Спазване изискванията на нормативната база (Compliance) При изпълнението на настоящия договор, в рамките на съответните актуални закони и разпоредби, Клиентът се задължава да извърши всички необходими и разумни мерки, за да избегне корупцията. Това задължение важи за нас в същата степен. В рамките на договорното отношение Клиентът гарантира, че: Препродажбата, инсталирането, употребата и вносът на нашите продукти се извършват съгласно съответните приложими закони и наредби;
· Ще спазва всички приложими за съответния случай разпоредби за внос и износ на Федерална Република Германия, на Европейския съюз, на Съединените Щати, както и на всяка държава по вноса и износа на продуктите;
· Са налице всички необходими разрешителни за всички видове внос и износ, за реимпорта, за транспорта, както и за използването на нашите продукти и технологии;
· Произведените от нас продукти и разработените технологии няма да бъдат предлагани, продавани, транспортирани, внасяни или изнасяни във връзка с дейности, които имат отношение към разработването, производството, употребата или складирането на ядрени, химически или биологични оръжия и бойни вещества и няма да бъдат използвани в състава на устройства, които са включени в такива дейности;
· Всички търговски дейности, изпълнявани във връзка с този договор, съответстват на изискванията на Федералния закон на САЩ за забрана на чуждестранните корупционни практики (US Foreign Corrupt Practices Act) от 1977 г., на Антикорупционния закон на Обединеното Кралство (UK- Bribery Act) 2010 г., на германските антикорупционни наредби, както и на всякакви други приложими антикорупционни наредби;
· Клиентът, неговите работници и служители или други назначени от него помощници по изпълнението, висши държавни и административни лица, държавни органи и работници и служители в официалните държавни институции, политически партии и ръководни кадри, нито пряко, нито косвено ще предлагат преимущества или ще ги предоставят, респективно ще извършват предлагането или предоставянето им, за да получат нерегламентирано преимущество за самия клиент или за търговското дружество по отношение изпълнението на настоящия договор.