Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Решенията за непрекъснато управление на процесите ви позволяват да управлявате вашите процеси на обработка в реално време при запазване на съответствието на нормите на вашето съоръжение, като същевременно осигурявате ефективна работа на станцията 24/7. Управлението на вашите процеси не е било никога толкова просто.

Вижте решенията на Claros

Кои процеси искате да подобрите?Желаете ли да виждате по-добре вашите процеси в реално време?

Имате ли опасения относно съответствието на нормите при отстраняването на BOD/COD?

Имате ли проблеми с процеса на утаяване на утайките, което води до опасения относно съответствието на нормите?

Искате ли да намалите разходите за енергия за аериране?

Имате ли за цел стойността на твърдите вещества в суспензия във фиксиран смесен разтвор (MLSS), или регулирате ли времето на задържане на утайки (SRT)?

На базата на данни в реално време, като тези за поток, TOC, DO и MLSS, системите за Управление на процесите от Claros следят непрекъснато действителното натоварване от входящия поток и условията на станцията. Чрез тези оценки се изчисляват динамични точки на настройка – включително тези за дозиране от външни източници на хранителни вещества, интензивност на аерирането и време на задържане на утайки – за да се гарантира осигуряването на съответствието на нормите и да се осигури ефективна работа на станцията 24/7.


Уместни решения:

Дозиране на хранителни вещества (RTC-C/N/P)

Наличието на правилен баланс между C/N/P е критично важно за биологичната обработка на отпадъчните води. Системата RTC C/N/P на Hach оптимизира дозирането на хранителни вещества, като карбамид и фосфорна киселина, в пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води, като осигурява съответствие на нормите по отношение на COD/BOD, NH 4 и PO 4. Разходите за изпускане на отпадъчни води и за добавените химикали се свеждат до абсолютен минимум.


Време на задържане на утайки (RTC-SRT)

Правилното време на задържане на утайки и ниво на твърдите вещества в суспензия в смесен разтвор в басейна за аериране е основополагащо за съответствие на нормите и енергийноефективна обработка. Системата RTC-SRT на Hach регулира автоматично отработената активна утайка, за да се осигури идеалната концентрация на SRT и MLSS, чрез което се гарантира стабилно отстраняване на BOD/COD и се избягва нежеланата нитрификация.


Управление на DO при най-отворен клапан (RTC-MOV)

Енергийноефективните системи за аериране (вентилатори и клапани) осигуряват и разпределят технологичния въздух при минимално налягане на въздуха в колектора и с минимална загуба на налягане във въздушните клапани. Системата RTC-MOV на Hach управлява концентрацията на DO в до 16 различни зони, като осигурява точки на настройка за съответните позиции на въздушните клапани и за налягането в колектора (или на въздушния поток). Резултатът е намалени разходи и максимално количество технологичен въздух на местата, където е най-необходим.


Модифицирани решения

Не виждате решение, което отговаря точно на вашите нужди? Свържете се с нас, за да обсъдим потенциалните възможности за вашите специфични проблеми.Желаете ли да виждате по-добре вашите процеси в реално време? Имате ли информация за вашия максимален капацитет за нитрификация и каква степен е необходима в момента?

Имате ли опасения относно съответствието на нормите при обработката на амония или общия азот?

Подавате ли статични концентрации на DO, или осъществявате ли корекции на базата на натоварването?

Прилагате ли фиксирани времена на аериране/времена без кислород или обеми, или осъществявате ли корекции на базата на действителните изисквания за пречистване?

Имате ли за цел твърдите вещества в суспензия във фиксиран смесен разтвор (MLSS), или регулирате ли времето на задържане на утайки (SRT)?

На базата на данни в реално време, като тези за поток, NH 4-N, NH 3-N, DO и MLSS, системите за Управление на процесите от Claros следят непрекъснато действителното натоварване от входящия поток и работните характеристики на станцията. Чрез тези оценки се изчисляват динамични точки на настройка – включително тези за концентрациите на DO, интензивност на аерирането, вътрешната рециркулация, времето без кислород и времето на задържане на утайки – за да се гарантира осигуряването на съответствието на нормите и да се осигури ефективна работа на станцията 24/7.


Уместни решения:

Нитрификация и денитрификация чрез управление с включване/изключване (RTC-N/DN)

Постигането на границите за общ азот (TN) в отпадъчните води на станции с непостоянно действие може да бъде голямо предизвикателство. Справянето с променящите се условия на входящия поток може да бъде трудно при фиксирани периоди за нитрификация и денитрификация. Системата RTC-N/DN определя оптималните времена за нитрификация и денитрификация на базата на непрекъснато измерване на NH 4-N и NO 3-N. По този начин се осъществява максимално елиминиране на азота, а енергията за аериране се свежда до минимум.


Реактор с циклично прекъсваема активност (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Постигането на границите за общ азот (TN) в отпадъчните води на станции с непостоянно действие може да бъде голямо предизвикателство. Справянето с променящите се условия на входящия поток може да бъде трудно при фиксирани периоди за нитрификация и денитрификация. Системата RTC-N/DNSBR, предназначена за реактори с циклично прекъсваема активност, определя оптималните времена за нитрификация и денитрификация на базата на непрекъснато измерване на NH 4-N и NH 3-N. По този начин се осъществява максимално елиминиране на азота, а енергията за аериране се свежда до минимум.


Едновременна нитрификация/денитрификация (RTC-SND)

Постигането на границите за общ азот (TN) в отпадъчните води на станции с едновременна нитрификация може да бъде голямо предизвикателство. Справянето с променящите се условия на входящия поток може да бъде трудно при фиксирани обеми за нитрификация и денитрификация. Системата RTC-SND определя оптималните аеробни и анаеробни обеми на базата на непрекъснато измерване на NH 4-N и NH 3-N. По този начин се осъществява максимално елиминиране на азота, а енергията за аерирането се свежда до минимум


Нитрификация (RTC-N)

Постигането на границите за NH 4-N в отпадъчните води на нитрифицираща станция с реактор с пулсиращ поток може да бъде голямо предизвикателство. Справянето с променящите се условия на входящия поток може да бъде трудно при фиксирана концентрация на DO в резервоара за аериране. На базата на измереното натоварване с NH 4-N от входящия поток и концентрацията на NH 4-N в отпадъчните води N-RTC изчислява точките на настройка за DO, осигуряващи незабавна реакция при промени в натоварването от входящия поток и точно управление на концентрацията на NH 4-N в отпадъчните води до желаната точка на настройка. По този начин се гарантира съответствието на нормите за NH 4-N, а енергията за аериране се намалява до минимум.


Управление на DO при най-отворен клапан (RTC-MOV)

Енергийноефективните системи за аериране (вентилатори и клапани) осигуряват и разпределят технологичния въздух при минимално налягане на въздуха в колектора и с минимална загуба на налягане във въздушните клапани. Системата RTC-MOV на Hach управлява концентрацията на DO в до 16 различни зони, като осигурява точки на настройка за съответните позиции на въздушните клапани и за налягането в колектора (или на въздушния поток). Резултатът е намалени разходи и максимално количество технологичен въздух на местата, където е най-необходим.


Денитрификация (RTC-DN)

Постигането на границите за общ азот (TN) в отпадъчните води на пречиствателните станции за отпадъчни води изисква максимално използване на наличния капацитет за денитрификация. За станции с вътрешна рециркулация това означава, че от зоната на нитрификацията в зоната на денитрификацията трябва да се пренесе минимално количество DO. Това може да се постигне трудно с фиксиран или пропорционален входящ вътрешен дебит на рециркулация. Проектирана за станции с вътрешна рециркулация, системата RTC-DN гарантира, че наличният капацитет за денитрификация се използва чрез управление на концентрацията на NH 3-N в отпадъчните води на денитрификацията или аерирането на отпадъчните води към желаната точка на настройка. Ако е необходимо, може също да се управлява дозирането на външни източници на въглерод за поддържане на денитрификацията. По този начин може да се поддържа съответствие на нормите по отношение на TN, а потенциалните разходи за външен въглерод могат да бъдат сведени до минимум.


Денитрификация – зона на промяна (на подаването на въздух) (RTC-SZ)

Контролерът на зоната на промяна работи съвместно с RTC-N за осигуряване на максимален наличен обем на DN. Тогава натоварването на станцията позволява безопасно намаляване на обема за нитрификация. Зона 1 на линията на аериране може да бъде надеждно превключена на безкислороден режим, което увеличава значително потенциала за денитрификация на станцията. Като алтернатива това може да се използва за въвеждане/разширяване на селекторната зона в станции за подобряване на процеса на утаяване на утайките.


Време на задържане на утайката (RTC-SRT)

Правилните време на задържане на утайката и ниво на MLSS в басейна за аерация са основополагащи за осигуряване на съответствие с нормите и енергийно ефективна обработка. Системата RTC-SRT на Hach регулира автоматично отработената активна утайка, за да се осигури идеалната концентрация на SRT и MLSS, чрез което се гарантира стабилна целогодишна нитрификация.


Модифицирани решения

Не виждате решение, което отговаря точно на вашите нужди? Свържете се с нас, за да обсъдим потенциалните възможности за вашите специфични проблеми.Желаете ли да виждате по-добре вашите процеси в реално време?

Добавяте ли химикали на базата на статична норма на дозиране, или регулирате според натоварването?

Имате ли опасения относно съответствието на нормите при пикови натоварвания?

Предвиждате ли по-ниски изисквания за разрешени норми в бъдеще?

Има ли моменти, в които изпитва затруднения с това да отстраните биологичния фосфор (Bio-P)?

На базата на данни в реално време, като тези за поток, ортофосфат или общ фосфор, системите за Управление на процесите от Claros следят непрекъснато действителното натоварване от входящия поток и работните характеристики на станцията. Чрез тези оценки се изчисляват динамични точки на настройка – включително тези за нормите на дозиране на реагенти за стимулиране на утаяването във всяка точка на станцията, за да се гарантира осигуряването на съответствието с нормите и да се осигури ефективна работа на станцията 24/7.


Уместни решения:

Утаяване на PO 4-P (RTC-P)

Постигането на границата за общ фосфор (TP) в изходящия поток на станции с химическо отстраняване на PO 4-P може да бъде голям проблем. Справянето с променящите се условия на входящия поток може да бъде трудно при фиксирана норма на дозиране на реагента за стимулиране на утаяването. На базата на измереното количество PO 4-P системата RTC-P изчислява стойността на заданието за нормата на дозиране на реагента за стимулиране на утаяването, като осигурява бърза реакция при промени на входящия поток и прецизно управление на концентрацията на PO 4-Р до желаното задание. По този начин се поддържа съответствието по отношение на TP, а разходите за реагента за стимулиране на утаяването и количеството на натрупаната утайка се свеждат до минимум.Желаете ли да виждате по-добре вашите процеси в реално време?

Устойчиви ли са вашите процеси на сгъстяване на утайката или обезводняване на утайката?

Доволни ли сте от интензивността на вашите процеси на сгъстяване на утайката или обезводняване на утайката?

Срещате ли проблеми с вашите странични продукти?

Добавяте ли полимер на базата на статична норма на дозиране или извършвате регулиране в реално време в зависимост от натоварването?

Разходите за обработка на утайките в отпадъчните води се влияят от концентрацията на сгъстената, флотационната или обезводнената утайка, както и от използването на полимер и коагулант. На базата на данни в реално време за TSS и постъпващ поток, системите Claros Process Management следят непрекъснато действителното натоварване от входящия поток и работните характеристики на процеса. Чрез тези оценки се изчисляват динамични точки на настройка, включително тези за нормите на дозиране на химикали, за да се гарантира осигуряването на съответствието с нормите и да се осигури ефективна работа на станцията 24/7.


Уместни решения:

Сгъстяване на утайките (RTC-ST)

Големият добив на газ при анаеробното разлагане на утайките, устойчивото сгъстяване/обезводняване на утайките и ниските експлоатационни разходи са основни цели при сгъстяването на утайките. Това може да се постигне чрез системата RTC-ST, която управлява общото количество разтворени твърди вещества (TSS) в сгъстената утайка и филтрата чрез регулиране на дозирането на полимера.


Обезводняване на утайките (RTC-SD)

Ниските разходи за депониране на утайки, минималното отрицателно въздействие върху възвръщаемостта и малката консумация на полимер са основни цели при обезводняването на утайките. Системата RTC-SD може да постигне това чрез управление на общото количество разтворени твърди вещества (TSS) в сгъстената утайка и центрата чрез регулиране на дозирането на полимера.


Флотация с разтворен във водата въздух (RTC-DAF)

Концентрацията на общото количество разтворени твърди вещества (TSS) в утайката и ниската концентрация на TOC/TSS в обработения изходящ поток са основните цели на флотацията с разтворен във водата въздух (DAF). Това може да се постигне чрез системата RTC-DAF, която контролира TSS в сгъстената утайка и в изходящата вода чрез правилно регулиране на pH, коагуланта и дозирането на полимера.


Модифицирани решения

Не виждате решение, което отговаря точно на вашите нужди? Свържете се с нас, за да обсъдим потенциалните възможности за вашите специфични проблеми.


“Преди да инсталираме Управлението на процесите от Claros, ние искахме да запазим статуквото на работата чрез ръчната система. Говорихме за наемането на друг работник за работа при станцията за флотацията с разтворен във водата въздух. Управлението на процесите от Claros ни помогна да поддържаме съответствието с нормите и не сме имали никакви проблеми, тъй като то работи безпроблемно.”

– Мениджър на операциите по техническото обслужване

“Ние позволихме на Hach да поеме управлението почти веднага. В случай на отказ на компонент операторите биха получили аварийна реакция от RTC-N – преминаване към задание по подразбиране за разтворения кислород, или биха могли да се върнат към ръчно управление. Така че нямаше никакво колебание на операторите относно това да включат системата онлайн.”

– Член на персонала на агенцията, Калифорния (САЩ)

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?

Resources

Real-life applications of Claros solutions