Индустрии

Hach: надеждни измервания, в лабораторията и онлайн

Ние предлагаме широко портфолио от технологии за измерване, които покриват широк диапазон от изисквания. Дали ще бъдат използвани за онлайн мониторинг или за лабораторни тестове, всички продукти се получават от един единствен доставчик и работят в пълна хармония. Ние предлагаме също така и авангардни комуникационни технологии, като LINK2SC, които ни позволяват да калибрираме директно процесни измервателни инструменти с един или повече лабораторни фотометри.


Пречистване на отпадни води

Химическа промишленост

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Безпроблемното взаимодействие между лабораторните и онлайн методите за измерване спомагат за оптимизиране на контрола на процесите и по този начин за намаляване на енергийните разноски и гарантиране н

Продукти на тази промишленост

За да протичат процесите в химическата промишленост безпроблемно, използваната вода трябва да отговаря на определени изисквания.

Продукти на тази промишленост

Доставчици на питейна вода

Енергетика

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Анализите играят жизненоважна роля за постигане на изискваното от стандартите високо качество и за спазване на указаните от закона пределно допустими стойности.

Продукти на тази промишленост

Инвестициите, влагани в компоненти на електроцентралите, като турбини, и загубите от престоите за извършване на дейности по поддръжката са много високи.


Напитки

Храни

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

В производството на напитки правилните методи за измерване не само гарантират качеството на напитките, но също така спомагат за по-бързото откриване на неизправности в производството и за предотвратяв

Продукти за тази промишленост

Хранителната промишленост е обект на стандарти за високо качество и хигиена. Непрекъснатият контрол на всички производствени етапи е жизненоважен за откриване на дефекти, преди те да достигнат до край

Продукти за тази промишленост

Life Science

Сметища

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

The exceptionally strict regulations in the life sciences industry call for extremely reliable measurement methods. When used continuously, they ensure that production faults are identified quickly.

Products of this industry

Сметищата са обект на строги законови изисквания по отношение на анализа на продуктите от излугването, така че прецизният и точен мониторинг е особено важен.

Продукти за тази промишленост

Производство на целулоза и хартия

Електроотлагане

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Надеждните методи за измерване са важни за качеството и контрола на отпадните води в производството на хартия.

Продукти за тази промишленост

Надеждните анализи имат жизненоважно значение за осигуряване на качеството на продукцията в металообработващата промишленост. Непрекъснатият контрол на баните за електроотлагане на метали може да спом

Продукти за тази промишленост

Биогаз

Електроника

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Ферментацията е много деликатен биологичен процес, който, за да протече успешно, изисква специфични условия. Редовният мониторинг на тези условия е от съществено значение за икономически ефективна раб

Продукти за тази промишленост

В електронната промишленост изискванията към качеството на продуктите са много строги.

Продукти за тази промишленост

Рибовъдство

Trinkwasserversorgung

Здравето на рибите директно зависи от качеството на водата — така че анализът е задължителен. Той също така спомага например за определяне на правилното количество на храната.

Продукти за тази промишленост