Приложения

Покажи всички продукти.

Благодарение на над 75-годишния си опит в областта на анализа на води в лабораторни условия и онлайн, ние сме идеалният партньор и предлагаме цялостни качествени решения за всеки от тези начини.


Отпадни води

Повърхностни води

Abwasser Oberflächenwasser

Надеждните, редовни измервания, дали лабораторни или в процес, не само гарантират спазването на пределно допустими стойности, но също така спомагат за спестяване на енергия, например чрез контролиране

Продукти за това приложение

Измервателните станции позволяват обстоен мониторинг на повърхностните води.

Продукти за това приложение

Продуктов контрол и мониторинг

Котелна и охлаждаща вода

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Системните измервания в процес са съществена част от мониторинга на произвежданите продукти и на производствените мощности.

Продукти за това приложение

Подходящите методи за измерване гарантират, че се поддържа качеството при приложения, при които като основна среда за охлаждане и нагряване се използва вода.

Продукти за това приложение

Утайка

Сурова вода

Schlamm Rohwasser

В управлението на утайките може да се постигнат значителни подобрения, ако се прилага подходящ анализ. Установяването на оптималните концентрации намалява разходите за енергия, транспорт и обезвреждан

Продукти за това приложение

За всяка промишленост е важно да се определят веществата, съдържащи се в използваната сурова вода.

Продукти за това приложение

Вода с висока и свръхвисока степен на чистота

Reinst-und Ultrareinstwasser

Екстремните условия за чистите помещения изискват екстремни анализи.

Продукти за това приложение