Дава Ви увереност за сложните решения

Дава Ви увереност за сложните решения


Всички индустрии имат общи цели: висококачествени продукти, които удовлетворяват потребностите на клиентите, и ефикасност на процесите. Използването на правилното аналитично решение може да спомогне за обезпечаване на качеството на продукта и оптимизиране на производствените процеси, то може също да подпомогне опазването на водата, подобренията в екологичния профил и регулаторното съответствие.
Ежедневните избори се правят относно реализирането на продукта на пазара, технологичните настройки или реакциите към нови проблеми. Когато вземате важни решения, трябва да сте уверени в наличните данни, затова когато търсите аналитично решение, изберете това, което Ви дава увереност при трудните решения.

 

Осигуряване на максимално експлоатационно време

Устойчивите, точни аналитични решения помагат за ръководене на процесите и оптимизиране на производството

Поддържане на качеството

Специфично проектираните анализи могат да осигурят висококачествени стандарти

Защитете на инвестицията

Правилните анализи са от ключово значение за дългосрочната експлоатация на станцията, икономия на разходите и съответствието.

Полза от партньорството

Местната техническа поддръжка и сервиз доставят адаптирани аналитични решения

Моля, щракнете върху изображението, за да се покажат наличните аналитични решения

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Качествен контрол, за да се гарантира, че продуктите отговарят на спецификациите и удовлетворяват изискванията за срок на годност:

 • Капацитет за киселини/основи
 • Хлорид
 • Цветно номериране на течности (напр. нефт)
 • Цианид
 • Ензимен анализ (напр. глюкоза, фруктоза)
 • Метали (напр. мед, олово, никел)
 • Влага по Karl Fischer
 • Нитрат, нитрит, общ азот
 • Органични киселини
 • Частици
 • pH стойност
 • Фенол
 • Повърхностно активни вещества
 • Мътност

Лабораторни решения

Технологични решения

Качествен контрол, за да се гарантира, че продуктите отговарят на спецификациите и удовлетворяват изискванията за срок на годност

 • Капацитет за киселини/основи
 • Хлорид
 • Цветно номериране на течности (напр. нефт)
 • Цианид
 • Ензимен анализ (напр. глюкоза, фруктоза)
 • Метали (напр. мед, олово, никел)
 • Влага по Karl Fischer
 • Нитрат, нитрит, общ азот
 • Органични киселини
 • Частици
 • pH стойност
 • Фенол
 • Повърхностно активни вещества
 • Мътност

TOC (общ органичен въглерод): Изпълнение на производството, наблюдаване на процеси като почистване на място (CIP) и откриване на загуби на продукт спрямо разходи за контрол


Лабораторни решения

Технологични решения

Качествен контрол, за да се гарантира, че продуктите отговарят на спецификациите и удовлетворяват изискванията за срок на годност

 • Капацитет за киселини/основи
 • Хлорид
 • Цветно номериране на течности (напр. нефт)
 • Цианид
 • Ензимен анализ (напр. глюкоза, фруктоза)
 • Метали (напр. мед, олово, никел)
 • Влага по Karl Fischer
 • Нитрат, нитрит, общ азот
 • Органични киселини
 • Частици
 • pH стойност
 • Фенол
 • Повърхностно активни вещества
 • Мътност

Лабораторни решения

Технологични решения

Хлор общ, свободен: Ефикасност на процеса, контрол на дозирането и разходите на биоциди.

Проводимост: Качествен контрол, опростена проверка на качеството на входящата вода.

Твърдостs: Изпълнение на производството, проверка на въздействието върху разходите преди обработката или потенциала за накип/отлагания в станцията

pH стойност: Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, проверка на потенциала за корозия в станцията

TOC:Изпълнение на производството, проверка на потенциала за нейонни неорганични вещества за причиняване на отлагания

Мътност:Качествен контрол, проверка на ефективността на филтрация и микробиологично качество


Лабораторни решения

Технологични решения

Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, индикатор за загуба на ефикасност в йонните обменници или мембранните системи, използвани за предварителна обработка

 • Кислород
 • Фосфат
 • Натрий

Лабораторни решения

Технологични решения

Регулаторно съответствие, наблюдаване на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности.

 • pH стойност
 • Проводимост
 • Потенциал за редукция

Лабораторни решения

Технологични решения

Регулаторно съответствие, наблюдаване на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности.

 • Проводимост
 • Поток
 • Хранителни вещества
 • Фосфат
 • pH стойност
 • Ниво на утайка
 • Твърди частици
 • TOC

Лабораторни решения

Технологични решения

 A

Пречистване и обработване на водата

 B

Генериране на пара/мощност и охлаждане

 C

Неутрализация

 D

Биологично обработване на отпадни води

 1

Доставка на наличности

 2

Производство

 3

Експедиция

Лабораторни решения

Лабораторните анализи са опростени, надеждни и точни за увереност в решенията за качество и съответствие.

Технологични решения

Онлайн сензори предоставят информационни данни, на които да се разчита при вземането на критични оперативни и технологични решения 24/7.