Дава Ви увереност за сложните решения

Дава Ви увереност за сложните решения


Всички индустрии имат общи цели: висококачествени продукти, които удовлетворяват потребностите на клиентите, и ефикасност на процесите. Използването на правилното аналитично решение може да спомогне за обезпечаване на качеството на продукта и оптимизиране на производствените процеси, то може също да подпомогне опазването на водата, подобренията в екологичния профил и регулаторното съответствие.
Ежедневните избори се правят относно реализирането на продукта на пазара, технологичните настройки или реакциите към нови проблеми. Когато вземате важни решения, трябва да сте уверени в наличните данни, затова когато търсите аналитично решение, изберете това, което Ви дава увереност при трудните решения.


Осигуряване на максимално експлоатационно време

Устойчивите, точни аналитични решения помагат за ръководене на процесите и оптимизиране на производството

Поддържане на качеството

Специфично проектираните анализи могат да осигурят висококачествени стандарти

Защитете на инвестицията

Правилните анализи са от ключово значение за дългосрочната експлоатация на станцията, икономия на разходите и съответствието.

Полза от партньорството

Местната техническа поддръжка и сервиз доставят адаптирани аналитични решения

Моля, щракнете върху изображението, за да се покажат наличните аналитични решения

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Проводимост, pH стойност:Ранен индикатор за необичайни замърсители, които са потенциално вредни за биологичното обработване

Поток: Основен параметър, използван за изчисления на натоварването

BOD, COD, SAC, TOC:Определяне на натоварването на органичния въглерод

Устройство за вземане на проби: Окачествена проба за лабораторен анализ


Лабораторни решения

Технологични решения

Ниво на утайка:Контрол на утаяването, контрол на помпата за утайка (към резервоара за разграждане)


Лабораторни решения

Технологични решения

Амоний, нитрат, разтворен кислород:Наблюдение и контролиране на ефикасността на биологичното обработване

Фосфат, орто: Наблюдение и контролиране на ортофосфати, осигуряващо входящи данни за контрол на фосфатното елиминиране

Суспендирани твърди вещества: Осигуряване на оптимална възраст на утайката за елиминиране на хранителни вещества

Органични киселини: Осигуряване на оптимални условия за нитрификация и денитрификация в анаеробни реактори

pH стойност : Осигуряване на оптимални условия за нитрификация и денитрификация

Киселинност: Осигуряване на оптимални условия за нитрификация и денитрификация в анаеробни реактори


Лабораторни решения

Технологични решения

Real Time Control

Контрол на утаяването, контрол на помпата за утайка (връщане към биологично обработване или отпадък към резервоара за разграждане)

 • Суспендирани твърди вещества
 • Ниво на утайка

Лабораторни решения

Технологични решения

Суспендирани твърди вещества:Оптимално функциониране за сгъстяване и обезводняване с минимално полимерно дозиране; осигуряване на оптимално производство на твърди вещества/органичен товар и биогазове


Лабораторни решения

Технологични решения

Real Time Control

Съответствие с нормативните изисквания, наблюдаване на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности

 • Амоний
 • Проводимост
 • Поток
 • Нитрат
 • Органични киселини
 • pH стойност
 • Фосфат, орто / total
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Мътност

Устройство за вземане на проби: Окачествена проба за лабораторен анализ


Лабораторни решения

Технологични решения

Съответствие с нормативните изисквания, наблюдаване на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности:

 • Амоний
 • Проводимост
 • Поток
 • Нитрат
 • Органични киселини
 • pH стойност
 • Фосфат, орто / общ
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Мътност

Устройство за вземане на проби: Qualified sample for lab analysis


Лабораторни решения

Технологични решения

 1

Входящ поток

 2

Основно утаяване

 3

Биологично обработване

 4

Окончателно утаяване

 5

Управление на утайката

 6

Изходен поток

 7

Станция за наблюдение на качеството на водата

Лабораторни решения

Лабораторните анализи са опростени, надеждни и точни за увереност в решенията за качество и съответствие.

Технологични решения

Онлайн сензори предоставят информационни данни, на които да се разчита при вземането на критични оперативни и технологични решения 24/7.
Решения за оптимизация на контрола в реално време

С решенията за контрол в реално време (Real Time Control – RTC) на Hach можете да увеличите стабилността на процеса и оперативната ефикасност.