Открийте най-доброто решение за всеки параметър на питейните водиМътността е един от най-важните параметри в процеса на пречистване на питейни води. Чрез следене на мътността в различни части от процеса на пречистване можете да осигурите нормативно съответствие и да гарантирате качеството на водата.

Мътността е относителната чистота на разтвор. Чистотата се намалява от суспендирани твърди частици като глина, водорасли, органични вещества или микроорганизми. Когато през разтвора блести светлина, тези частици се разпръскват и поглъщат светлината. Мътността се измерва чрез светилната, отразена от тези частици.

Нашите онлайн, лабораторни и полеви решения Ви гарантират точни измервания.

Turbidity Range >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
Turbidity Application
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Turbidity Solution

pH е друг важен параметър за измерване и контрол в станция за питейни води. pH влияе директно на степента на коагулация и флокулация, които отстраняват общия органичен въглерод от необработената входяща вода. pH влияе също и на дезинфекционната сила на хлора и затова трябва да се ограничи в тесен диапазон (7,0-7,8 pH) по време на и след процеса на дезинфекция; този диапазон максимизира ефективността на дезинфектанта (който е по-ниско ефективен при pH > 7,8), докато минимизира корозията на системите,
причинена от ниско pH (< 7,0).

Дезинфекцията с хлор често е предпочитан метод за унищожаване на патогени в питейните води. При добавяне на хлор към водата, той формира хипохлориста киселина (HOCl), която е много силен дезинфектант. Тази киселина допълнително се разгражда на канцерогенни и хипохлоритни йони (H+ и OCl-) - значително по-слаб дезинфектант. Процентът на хипохлориста киселина е по-висок в киселинна среда (pH<7,5) и по-нисък в основна среда (pH>7,5). Следователно едно и също количество добавен хлор ще има различна
дезинфекцираща сила въз основа на pH на водата. Балансът се влияе допълнително от температурата.

Този чувствителен баланс на химичните свойства на хлора във вода може да създаде различни предизвикателства за станциите за питейни води, които искат да са сигурни, че са добавили достатъчно хлор за осигуряване на безопасността на водата, но не твърде много за промяна на вкуса на водата или увеличаване на възможността на хлора да реагира с естествени органични вещества за формиране на канцерогенни дезинфекциращи странични продукти.

Съществуват два главни метода за измерване на нивата на хлор във водата и изборът на подходящото ниво за Вашето приложение зависи от различни фактори

Метод за измерване на хлор Амперометричен Колориметричен
Главни ползи Идеален за контрол на процеса с бърза реакция на промяната в концентрацията на хлор. Висока точност без калибриране.
Най-подходящ за стабилни pH, температура и поток. Всяко приложение с променяща се характеристика на пробата (pH, температура, поток).
Анализатор на хлор и главни функции Специфичност на сензора към HOCl. Не се изисква отточна канализация
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
9184 sc Total Free Chlorine (TFC) amperometric analyser
Не се влияе от промени в процеса и не се изисква калибриране. Ниски разходи за поддръжка, благодарение на 30-дневно действие без наблюдение
CL17 Analyser for total chlorine
CL17 Analyser for total chlorine


Органични вещества
В естествените водоизточници могат да присъстват естествени органични вещества (хумусни, фулвови, танинови киселини и други) и една от главните цели на процеса на пречистване на водата е отстраняването на тези разтворени
органични вещества. Това е особено важно, когато за дезинфектант се използва хлор, защото хлорът реагира с органичните вещества, формирайки канцерогенни дезинфекциращи странични продукти (THM, HAAS и други). Разтворените органични материали се следят чрез 254 nm UV абсорбция.<


Нитрати
Нитратите обикновено присъстват във високи концентрации в подпочвената вода, особено когато дейности близо до кладенците могат да замърсят подаваната вода. Нитратите присъстват и в повърхностните води,
когато нитратните торове бъдат отмити при силни валежи.


Следене на утайката

Сгъстяването на утайката намалява обема, събран от утаителя и утайката, обезводнявайки теглото чрез центрофугиране и филтриране. И двата процеса могат да бъдат оптимизирани чрез онлайн турбидиметри, измерващи суспендирани твърди частици.

За повече информация